Regulament

Regulamentul propus al
ariei naturale protejate 2.681. Pădurea Runc


Art. 1
(1) Aria naturală protejată  rezervația naturală 2.681. Pădurea Runc a fost înființată prin Legea nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, modificată prin Ordonanța de Urgență nr. 49/2016.
(2) Limitele ariei naturale protejate rezervația naturală 2.681. Pădurea Runc au fost stabilite tot prin  Legea nr. 5 din 6 martie 2000 și pot fi descărcate, în sistem de coordonate Stereo 1970, de pe pagina web a autorității publice centrale pentru protecția mediului.

Art. 2
(1) Rezervația naturală 2.681. Pădurea Runc este de tip forestier, cu o deosebită importanță sub aspect botanic, floristic, faunistic, peisagistic și al asociațiilor vegetale.
(2) Rezervația este încadrată în categoria IV a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

Art. 3
Rezervația naturală 2.681. Pădurea Runc este situată  pe raza comunelor Fărcașa și Ardusat,  județul Maramureș.

Art. 4
(1) Managementul rezervației naturale 2.681. Pădurea Runc este asigurat de Asociația Natura Transilvaniei, numită în continuare  custode, în baza Convenției de custodie nr. 50 din 08.07.2016
(2) Datele de contact ale custodelui sunt: e-mail: naturatransilvaniei@yahoo.com, pagină de internet: www.naturatransilvaniei.ro.

Art. 5
(1) Pe suprafața rezervației naturale 2.681. Pădurea Runc circulația cu mijloace motorizate este interzisă.
(2) Practicarea activităților sportive sau de agrement off-road motorizate gen enduro și altele asemenea, este interzisă.

Art. 6
(1) Amenajamentele silvice ale unităților de producție și proprietăților ce se suprapun rezervației naturale 2.681. Pădurea Runc se supun revizuirii în vederea armonizării lor cu planul de management aprobat al ariei naturale protejate și vor fi supuse procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe.
(2) Titularii activităților de exploatare forestieră au obligația de a solicita și obține autorizația de mediu.

Art. 7
Acțiunile de combatere a înmulțirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din interiorul rezervației naturale 2.681. Pădurea Runc, se vor realiza doar după obținerea avizului  custodelui, cu respectarea legislației de mediu și a celei silvice.

Art. 8
(1) Managementul populației faunei de interes cinegetic din interiorul rezervației naturale 2.681. Pădurea Runc este asigurat de gestionarul fondului cinegetic 26 “Runcu”.
(2) Activitățile de gospodărire a vânatului din fondul cinegetic, inclusiv cele de recoltare sau capturare, se vor organiza și desfășura în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu prevederile planului de management aprobat și cu cele ale prezentului regulament.
(3) În vederea conservării speciilor și habitatelor naturale și a speciilor faunei de interes cinegetic, gestionarii fondului cinegetic vor include integral suprafața rezervației naturale 2.681. Pădurea Runc în zona de liniște ale faunei cinegetice în care vânătoarea nu va fi permisă.
(4) Administratorul/gestionarul fondului cinegetic are obligația de a informa custodele asupra datei în care se va organiza evaluarea vânatului pe teritoriul rezervației naturale 2.681. Pădurea Runc, cu minimum 5 zile calendaristice înainte de organizarea evaluării.
(5) Administratorul/gestionarul fondului cinegetic are obligația de a trimite custodelui copii ale proceselor verbale precum și rezultatele finale ale evaluării speciilor de interes cinegetic.

Art. 9
(1) Pe teritoriul rezervației naturale 2.681. Pădurea Runc sunt permise activități turistice, de agrement, educaționale și științifice, desfășurate cu respectarea art.10-14 și art.17 din prezentul regulament.
(2) Rezultatele cercetărilor științifice efectuate, precum studii, rapoarte, măsurători, observații și altele, vor fi puse gratuit la dispoziția custodelui urmând a fi folosite de acesta exclusiv in scopul bunei administrări a ariei naturale protejate.

Art. 10
(1) Marcarea traseelor turistice, educative sau a celor pentru competiții sportive, întreținerea marcajelor existente, amplasarea de panouri indicatoare/informative se poate realiza doar după obținerea avizului favorabil al  custodelui.
(2) Organizarea și desfășurarea competițiilor sau activităților de grup de orice fel se poate realiza doar după obținerea avizului favorabil al Custodelui.

Art. 11
 (1) Perturbarea liniștii prin orice mijloace, precum strigăte, pocnitori, echipamente audio, reflectoare și altele asemenea, este interzisă.
(2) Accesul vizitatorilor însoțiți de câini se poate face doar cu condiția ca aceștia să fie ținuți permanent în lesă.

Art. 12
(1) Camparea pe teritoriul rezervației naturale 2.681. Pădurea Runc este interzisă.
(2) Aprinderea focului în pădure sau în imediata vecinătate a acesteia este interzisă.

Art. 13
Depozitarea sau abandonarea deșeurilor este interzisă

Art. 14
Distrugerea sau degradarea infrastructurii de vizitare sau informare, precum panouri informative sau indicatoare, marcaje turistice și altele asemenea, este interzisă.

Art. 15 
(1) Pășunatul animalelor domestice în pădure este interzis.
(2) Trecerea animalelor domestice  prin pădure spre locurile de pășunat, adăpat, adăpost și altele asemenea este permisă numai pe trasee delimitate și în perioade precizate, cu avizul  custodelui.

Art. 16 
Pe teritoriul rezervației naturale 2.681. Pădurea Runc este interzisă realizarea de construcții.

Art. 17
(1) În interiorul rezervației naturale 2.681. Pădurea Runc nu sunt permise activități de utilizare a resurselor naturale. Prin excepție, sunt permise numai acele intervenții care au drept scopuri protejarea, promovarea și asigurarea continuității existenței obiectivelor pentru care au fost constituite.
(2) Desfășurarea activităților de recoltare, achiziționare, comercializare a exemplarelor din flora și fauna sălbatică pe teritoriul rezervației naturale 2.681. Pădurea Runc sunt interzisă.

Art. 18
(1) Actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru localitățile și suprafețele acestora incluse în perimetrul rezervației naturale 2.681. Pădurea Runc se face de către autoritățile administrațiilor publice responsabile, prin integrarea în aceste documentații a prevederilor referitoare la aria naturală protejată de interes național.
(2) Modificarea și actualizarea  documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism menționate la alin. (1) se fac cu avizul custodelui rezervației naturale 2.681. Pădurea Runc, pentru asigurarea conformității cu prevederile planului de management și în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare.
(3) Documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism menționate la alin. (1) modificate şi/sau actualizate de către autoritățile administrațiilor publice locale menționate la alin. (1) vor include în piesele grafice/desenate și limitele rezervației naturale 2.681. Pădurea Runc.

Art. 19
(1) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul silvic sau agricol de terenuri de pe raza rezervației naturale 2.681. Pădurea Runc este interzisă.
(2) Pe teritoriul rezervației naturale 2.681. Pădurea Runc sunt interzise orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecție și conservare.

Art. 20
(1) În perimetrul Rezervației naturale 2.681. Pădurea Runc, sunt interzise toate activitățile care pot genera poluare, deteriorarea ecosistemelor, perturbarea speciilor și/sau degradarea habitatelor naturale, respectiv:
a) arderea vegetației sau curățirea terenurilor prin incendiere;
b) utilizarea pesticidelor;
c) introducerea speciilor de floră și faună alohtone.
(2) In zonele umede și în apropierea acestora precum și pe întreaga suprafață a rezervației naturale 2.681. Pădurea Runc, este interzisă realizarea captărilor, canalelor de desecare, excavațiilor, îndiguirilor sau a altor lucrări ce duc la modificarea nivelului natural al apei.
(3) Pe teritoriul rezervației naturale 2.681. Pădurea Runc îngrădirea terenurilor este interzisă.

Art. 21
Personalul  custodelui, împuternicit cu legitimație de control, are dreptul de acces nelimitat pe terenurile din cuprinsul rezervației naturale 2.681. Pădurea Runc, indiferent de forma de proprietate.

Art. 22
Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea contravențională, penală, materială sau civilă, conform legislației în vigoare.

Art. 23
Verificarea respectării prevederilor prezentului regulament se face de către personalul cu atribuții de control în domeniul ariilor naturale protejate, regimului silvic și cinegetic din cadrul autorității publice centrale pentru protecția mediului și autorității publice centrale privind silvicultura şi structurilor teritoriale ale acesteia, de către comisarii Gărzii Naționale de Mediu precum, de către personalul custodelui și de către personalul altor organe ale statului cu competențe în zonă.

Art. 24
 Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancționează conform prevederilor actelor normative în vigoare din domeniul protecției mediului, regimului ariilor naturale protejate, silvic și cinegetic.

Art. 25
 Respectarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru custodele rezervației naturale 2.681. Pădurea Runc, pentru autoritățile care reglementează activități pe teritoriul acesteia, pentru autoritățile administrației publice locale, precum și pentru persoanele fizice și juridice care dețin sau care administrează terenuri/bunuri, sau care desfășoară activități în perimetrul sau în vecinătatea ariei naturale protejate.

Art. 26
Planurile, programele și proiectele ce se implementează pe teritoriul rezervației naturale 2.681. Pădurea Runc se supun avizării  custodelui.

Art. 27
Prezentul regulament poate fi revizuit inclusiv la propunerea  custodelui, în urma modificării condițiilor sau a prevederilor legale care au stat la baza elaborării lui sau în baza recomandărilor de management ce derivă din studii sau din monitorizarea stării de conservare a speciilor sau habitatelor, respectiv a activităților ce se desfășoară pe raza ariilor protejate.

Art. 28

 Asociația Natura Transilvaniei, în calitate de custode al  rezervației naturale 2.681. Pădurea Runc, aduce la cunoștința publicului și factorilor interesați prezentul regulament, prin afișare pe pagina proprie de internet, www.naturatransilvaniei.ro, și prin diseminarea lui către instituțiile cu atribuții de control menționate la art. 23.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cea mai recentă

Un nou proiect de mediu implementat cu succes de Asociatia Natura Transilvaniei

“ Cu mic, cu mare, ocrotim pădurea ”   Asociația Natura Transilvaniei în parteneriat cu Asociația Ecouri Verzi, a implementat în per...

Postări populare